เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน E-Auction

กำหนดการประมูล

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ภายใน 17.00 น.
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 500 ทรัพย์สิน มูลค่ารวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท

ระบบการลงทะเบียนประมูล E-Auction

 1. ผู้ที่ต้องการประมูลผ่านระบบ E-Auction ต้องสมัครเป็นสมาชิก abcpoint ก่อน (คลิ๊กที่นี่ เพื่อทำการสมัครสมาชิก) แล้วกรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯจะพิจารณาคุณสมบัติของท่านตามเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 2. การสมัครสมาชิกประมูล E-Auction ท่านต้องชำระเงินค่าประกันเป็นเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ต่อการได้สิทธิ์ประมูลทรัพย์สิน 1รายการ โดยชำระด้วย “แคชเชียร์เช็ค” เท่านั้น สั่งจ่าย พร้อมจัดส่งแคชเชียร์เช็คที่ บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด(มหาชน) เลขที่ 390 อาคาร เอบีซี เวิลด์ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อนการประมูลไม่น้อยกว่า 1 ว้น

  Call Center : 02-732-9001-4 เวลาทำการวันจันทร์-ศุกร์ (08.30-17.30น.)

  • กรณีประมูลทรัพย์สินไม่ได้ บริษัทฯจะคืนแคชเชียร์เช็คให้หลังจากจบวันประมูล ภายใน 3 วันทำการ
  • กรณีประมูลทรัพย์สินได้ สามารถนำเงินประกันมาหักกับมูลค่าทรัพย์สินได้
 3. เอกสารประกอบการลงทะเบียน แบ่งเป็น
  1. บุคคลธรรมดาที่เป็นคนไทย
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
   • สำเนาทะเบียนบ้าน
   • หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีที่ไม่สามารถมาติดต่อด้วยตนเอง)
  2. นิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย
   • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
   • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
   • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท ที่มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคน
   • หนังสือมอบอำนาจ

   หมายเหตุ สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัทฯ

  3. กรณีชาวต่างชาติที่เป็นบุคคลธรรมดา
   • สำเนาหนังสือเดินทาง
   • สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว
   • สำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ (RESIDENCE PERMIT)
  4. กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนที่ต่างประเทศ
   • หนังสือรับรองของนิติบุคคลต่างด้าว
   • หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์
   • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
   • รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในการซื้อและแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้อ
   • สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจ
   • หนังสือแสดงตัวอย่างลายมือชื่อกรรมการ
   • หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ
   • หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (ธ.ต.3)
   • เอกสารการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

   หมายเหตุ : สำเนาเอกสารทุกประเภทต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมประทับตราบริษัทฯ

 4. บริษัทจะแจ้ง รหัสชื่อ (User Name), รหัสผ่าน (Password) ให้ท่านทราบ ผ่านทางอีเมล์ และทาง SMS
  • รหัสชื่อ (User Name) ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ส่วนรหัสผ่าน (Password) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเอง
  • ถ้ารหัสผ่าน (Password) สูญหาย จะต้องติดต่อที่ Call center เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของและเพื่อความปลอดภัย ท่านต้องรักษาหมายเลขสมาชิก (User name) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ ท่านรับรองว่าจะไม่มอบหมายให้บุคคลอื่นทำการประมูลแทนท่าน
 5. ท่านรับรองว่าเอกสารและข้อมูลที่กรอกในใบสมัครเป็นความจริงและถูกต้องทุกประการ
 6. ท่านรับรองว่าจะไม่แอบอ้างหรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อใช้สิทธิการประมูล
 7. การประมูล E-Auction ผู้ประมูลจะใช้วิธีการเสนอราคาผ่านทางอินเทอร์เน็ตไปพร้อมกันในวันและเวลาที่มีการประมูลจริง ความต้องการของระบบในการประมูล E-Auction : เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานผ่านระบบ E-Auction ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ระบบคอมพิวเตอร์ของท่านควรมีความสามารถขั้นต่ำดังต่อไปนี้
  • ระบบประมวลผล Intel Pentium 4 เทียบเท่า หรือสูงกว่า ความเร็วขั้นต่ำ 1.5 GHz
  • หน่วยความจำ 1024 MB หรือสูงกว่า
  • ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows XP หรือสูงกว่า
  • เว็บเบราว์เซอร์ Microsoft Internet Explorer 7 หรือสูงกว่า, Firefox 2.5 หรือสูงกว่า, Chrome 19 หรือ สูงกว่า และ Safari 5.1 หรือสูงกว่า
  • ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วตามมาตรฐาน
 8. ทรัพย์ที่นำมาประมูล มิใช่ทรัพย์ที่มาจากการขายทอดตลาด เป็นทรัพย์ที่มาจากเจ้าของทรัพย์, นายหน้า, สถาบัน, โบรกเกอร์ชั้นนำที่ได้ให้ความยินยอมในการประกาศ
  • บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเนต จำกัด(มหาชน) สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขใด ๆ ที่กำหนดไว้ในการเสนอประมูลขายทรัพย์สินดังกล่าว
  • นอกเหนือจากเงื่อนไขในการให้บริการ และข้อตกลงในการใช้เว็บไซต์ของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเนต จำกัด (มหาชน) ผู้ใช้เวปไซต์ยอมรับข้อผูกพันที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการและข้อตกลงในการใช้เว็ปไซต์