เงื่อนไขและวิธีการประมูล E-Auction

กำหนดการประมูล

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-15.00 น.
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 ภายใน 17.00 น.
อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 500 ทรัพย์ มูลค่ารวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท

ระเบียบและกฎเกณฑ์การประมูล E-Auction

 1. บริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน) เป็นแค่ตัวกลางการขายเท่านั้น และทรัพย์สินถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย
 2. ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดคือผู้ที่มีสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินนั้นๆ
 3. ทรัพย์สินที่นำออกประมูลขายเป็นทรัพย์สินตามสภาพ จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความพึงพอใจของผู้ประมูลซื้อแต่ละท่าน
 4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขการประมูลให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและกลไกตลาด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ระบบอินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ หรือระบบการประมูล E-Auction ของบริษัทฯขัดข้อง ทำให้ไม่สามารถประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ ท่านตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯทั้งสิ้น
 6. การประมูลเริ่มจากราคากลาง โดยสามารถเพิ่มราคาขึ้นในแต่ละครั้ง ขั้นต่ำ 200,000 บาท หากมีผู้ประมูลเสนอซื้อมากกว่า 1 ราย ผู้เสนอราคาสูงสุดจะเป็นผู้ชนะการประมูล
 7. เมื่อท่านประมูลทรัพย์สินได้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางโทรศัพท์และส่งอีเมลสรุปผลการประมูลของท่าน ให้กับท่านภายในเวลา 17.00น. ของวันที่ประมูล หรือท่านสามารถทราบผลการประมูลของท่านได้จากทางหน้าจอในระบบ ทั้งในขณะประมูลและหลังการประมูลได้
 8. เมื่อท่านประมูลทรัพย์สินได้ จะต้องดำเนินการทำ “สัญญาจะซื้อจะขาย” พร้อมชำระเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30% ของมูลค่าทรัพย์สิน ภายใน 7 วัน นับจากวันประมูล และชำระส่วนที่เหลืออีก 70%ของมูลค่าทรัพย์สิน ภายใน 30 วัน นับจากวันประมูล ณ ที่ทำการของบริษัท ดิจิตอลเทค แพลนเน็ต จำกัด (มหาชน)
 9. หากผู้ประมูลที่ประมูลได้ทรัพย์สินแล้วไม่วางเงินตามเงื่อนไขดังกล่าว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะริบเงินประกันและนำทรัพย์สินคืนตามรายการที่ขายไปแล้วกลับจากผู้ซื้อ
 10. ผู้ประมูลได้ จะต้องชำระค่าบำเหน็จให้กับบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 3 ของราคา “ทรัพย์สิน”ที่ประมูลได้ ในวันที่ทำสัญญา “จะซื้อจะขาย”
 11. สำหรับผู้ที่ประมูลได้ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่งผู้เข้าประมูลสามารถตรวจสอบได้จากรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นๆ
 12. การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ซื้อได้ทำการชำระเงินครบทั้งจำนวนตามราคาที่ประมูลซื้อไปได้
 13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิ์การเข้าประมูล E-Auction เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
  • สมาชิกแจ้งข้อความอันเป็นเท็จในการสมัครสมาชิกไม่ว่าข้อความอันเป็นเท็จนั้นจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการประมูล
  • สมาชิกไม่ปฏิบัติตามระเบียบการหรือเงื่อนไขการประมูล E-Auction
  • สมาชิกผิดนัดไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  • สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อความสามารถในการชำระ
  • สมาชิกถูกฟ้องคดีแพ่ง หรือคดีอาญา หรือคดีล้มละลาย หรือถูกหน่วยงานราชการที่มีอำนาจมีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์
  • สมาชิกเสียชีวิตหรือสาบสูญ
  • สมาชิกตกเป็นบุคคลไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความสามารถหรือตกเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
  • สมาชิกขาดการติดต่อหรือบริษัทฯไม่สามารถติดต่อสมาชิกได้
 14. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่, ที่ทำงาน, อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทท่านต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบทันที
 15. ในการจัดการประมูล ผู้ดำเนินการประมูลไม่ขอรับรองและไม่ต้องรับผิดชอบต่อสภาพความสมบูรณ์ และความชำรุดบกพร่องของทรัพย์สินที่นำมาประมูล รวมถึงแหล่งที่มาของทรัพย์สิน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น โดยถือว่าผู้เข้าประมูลพึงพอใจประมูลทรัพย์สินดังกล่าวตามสภาพ ไม่ว่าจะได้มีการเข้าชม และ/หรือ ตรวจทรัพย์สินก่อนเข้าประมูล หรือไม่ก็ตาม
 16. กรณีหากมีข้อโต้แย้งใดๆ ผู้ดำเนินการประมูลขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้ตัดสินและชี้ขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยให้ถือเป็นที่สุด และผู้ดำเนินการประมูลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่าผู้ที่เข้าร่วมประมูลได้รับทราบและยอมรับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการประมูลข้างต้นทั้งหมดแล้ว